Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (PERSONNEL MASTER)

Το Personnel MaSter, που ανήκει στην οικογένεια εφαρμογών HR MaSter, αποτελεί το λογισμικό μιας ολοκληρωμένης λύσης, που έχει στόχο να καλύψει πλήρως όλες τις λειτουργίες που αφορούν την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού μιας επιχείρησης ή οργανισμού.


Το Personnel Master περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποσυστήματα:

Προσωπικό (Personnel Records)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων σταθερών και μεταβλητών στοιχείων που αποτελούν τον Φάκελο Εργαζομένου (στοιχεία βιογραφικού, στοιχεία εργασίας, στοιχεία εκπαίδευσης του εργαζόμενου εντός της επιχείρησης, Ιατρικά στοιχεία κλπ). Επίσης, δίνεται η δυνατότητα έκδοσης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών καταστάσεων και στατιστικών στοιχείων.

Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα αρχειοθέτησης-τήρησης και παρακολούθησης όλων των Κανονισμών Εργασίας που έχει θεσπίσει η Επιχείρηση, για όλα τα εργασιακά θέματα.

Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης του συνόλου των οχημάτων που ανήκουν στην επιχείρηση (σε συνδυασμό με το προσωπικό της επιχείρησης το οποίο τα χρησιμοποιεί), της ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων, των εξόδων λειτουργίας, των επισκευών και συντηρήσεών τους κλπ.

Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα τήρησης όλων των απαραίτητων στοιχείων για όλα τα είδη εξοπλισμού που έχουν χρεωθεί σε εργαζόμενους της Επιχείρησης (πχ Ηλ. Υπολογιστές Γραφείου, Notebooks, κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, κάρτες, στολές κλπ), ώστε να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την εκτέλεση των καθημερινών εργασιών τους.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την παρακολούθηση των ειδών εξοπλισμού τα οποία θα πρέπει να επιστρέψει ο εργαζόμενος κατά την απόχώρησή του από την επιχείρηση.

Ατυχήματα – Τραυματισμοί (Accidents – Injuries)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των ατυχημάτων στους χώρους εργασίας και της τήρησης όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους Ασφάλειας Εργασίας της επιχείρησης, για τον εντοπισμό των περιοχών εργασίας και των ωρών εργασίας που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα, με τελικό στόχο την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη-ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων ή/και τραυματισμών στους χώρους εργασίας.

Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των κάθε είδους εκδηλώσεων που διοργανώνει η επιχείρηση ή των εκδηλώσεων άλλων φορέων στις οποίες συμμετέχουν εργαζόμενοι της επιχείρησης, με παράλληλη τήρηση όλων των απαραίτητων πληροφοριακών στοιχείων.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing της επιχείρησης, με στόχο την αρτιότερη οργάνωση και την πληρέστερη οικονομική παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχεται η δυνατότητα της οργάνωσης και παρακολούθησης σεμιναρίων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού, της αξιολόγησης των σεμιναρίων αυτών από τους εκπαιδευόμενους, την αξιολόγηση εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών, καθώς και την οικονομική παρακολούθηση των σεμιναρίων.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τους υπεύθυνους του Τμήματος Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού, για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων και την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη οργάνωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (επιλογή εκπαιδευτών, συμμετοχές εργαζομένων, καθορισμός περιεχομένου και προγράμματος εκπαίδευσης, εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλων των απαραίτητων πόρων κλπ).

Βιογραφικά – Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και παρακολούθησης όλων των φάσεων της διαδικασίας πρόσληψης νέων εργαζομένων, όπως τήρηση βιογραφικών υποψηφίων, αγγελίες πρόσληψης που δημοσιεύει η επιχείρηση σε διάφορα μέσα και βιογραφικά που αντιστοιχούν στις αγγελίες αυτές για συγκεκριμένες θέσεις, αξιολόγηση των βιογραφικών σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των αντίστοιχων θέσεων εργασίας, τελική πρόταση για επιλογή υποψηφίων.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την επιλογή νέου προσωπικού, διευκολύνοντάς τους τόσο στην επιλογή των πλέον κατάλληλων υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας, αλλά και στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα της δημοσίευσης αγγελιών ανά μέσο ενημέρωσης, την διατήρηση βιογραφικών για μελλοντικές ανάγκες κλπ.

Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες οργάνωσης και διαχρονικής παρακολούθησης της αξιολόγησης των εργαζομένων, όπως καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης για κάθε θέση εργασίας, σχεδιασμός εντύπων αξιολόγησης για διάφορες ομάδες εργαζομένων, τήρηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έκδοση στατιστικών στοιχείων αξιολόγησης και αναγκών εκπαίδευσης.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την αξιολόγηση του προσωπικού (Διευθυντές, προιστάμενοι, σύμβουλοι αξιολόγησης κλπ), εξασφαλίζοντας ενιαίο και δίκαιο τρόπο αξιολόγησης, βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων και στόχων, τη δυνατότητα σύγκρισης των απαιτήσεων κάθε θέσης με τις ικανότητες του κατόχου της θέσης, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος “Ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση”, καθώς και τη διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών των εργαζομένων, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξή τους μέσα στην επιχείρηση ή οργανισμό.

Εξοδολόγια (Expense Reports)

Μέσω του υποσυστήματος αυτού, παρέχονται όλες οι δυνατότητες διαχείρισης και παρακολούθησης των επαγγελματικών ταξιδίων των εργαζομένων της επιχείρησης, των προκαταβολών που δίδονται έναντι εξόδων, των απολογιστικών εξοδολογίων που σχετίζονται με τα παραπάνω, των χρήσεων εταιρικών πιστωτικών καρτών κλπ.

Μπορεί να αποτελέσει το κατάλληλο εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού ή/και της Οικονομικής Διεύθυνσης μίας επιχείρησης ή οργανισμού που ασχολούνται με την παρακολούθηση των εξόδων προσωπικού που αφορούν έργα τα οποία έχει αναλάβει η επιχείρηση, επαγγελματικά ταξίδια κλπ, με στόχο την πληρέστερη, ευκολότερη, αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των εξόδων αυτών, αλλά και την εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων που αφορούν την απολογιστική κοστολόγηση έργων, εργαζομένων, συνεργατών κλπ.

Κατεβάστε (Download) σχετικό πληροφοριακό υλικό

Back to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο