Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) & Φυσικής Ασφάλειας (Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, Συναγερμός, Πυρανίχνευση) στην εταιρεία LYKTOS MANAGEMENT Α.Ε.

Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Πρόσβασης (Access Control System) και Συστημάτων Φυσικής Ασφάλειας (Κλειστό Κύκλωμα Παρακολούθησης, Συναγερμός, Πυρανίχνευση) στην εταιρεία LYKTOS MANAGEMENT Α.Ε.