Ολοκληρωμένα Συστήματα HRMS (Integrated HRMS Systems)

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (HRMS)

Η εταιρεία, έχοντας πάντα σαν στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς και τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, διαθέτει το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού HR MASTER, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα συστήματα:

 

 

PERSONNEL MASTER (Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού)

Περιλαμβάνει:

 • Μητρώο Προσωπικού (Personnel Records)
 • Εκπαίδευση Προσωπικού (Personnel Training)
 • Αξιολόγηση Προσωπικού (Job & Personnel Evaluation)
 • Βιογραφικά-Προσλήψεις Προσωπικού (Recruitment)
 • Άδειες-Απουσίες-Ασθένειες(Absences-Leaves-Sickness)
 • Εξοδολόγια (Expense Reports)
 • Οχήματα Εταιρίας (Company Vehicles)
 • Πάγιος Εξοπλισμός Εταιρίας (Company Property)
 • Ατυχήματα / Τραυματισμοί (Accidents / Injuries)
 • Ομαδικές Ασφαλίσεις Προσωπικού (Personnel Insurance)
 • Εταιρικές Εκδηλώσεις (Company Events)
 • Κανονισμοί Εργασίας (Company Regulations)

PAYROLL MASTER (Μισθοδοσία, Προϋπολογισμοί, Κέντρα Κόστους)

ΤΙΜΕ MASTER (Διαχείριση Παρουσιών Προσωπικού – Ωρομέτρηση)

ROSTER MASTER (Προγραμματισμός και Διαχείριση Βαρδιών Προσωπικού)

ACCESS MASTER (Διαχείριση Ελέγχου Πρόσβασης, Διαχείριση Επισκεπτών)

ΤΙΜΕSHEET MASTER (Διαχείριση Χρόνου Εργασίας Προσωπικού – Κοστολόγηση)

 

Όλα τα παραπάνω υποσυστήματα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :

 • Λειτουργούν σε περιβάλλον Windows (NT, 2000, XP, Windows 7, Windows Server 2003, 2008, 2008 R2)
 • Χρησιμοποιούν Βάση Δεδομένων ανοικτής αρχιτεκτονικής (MS SQL Server, Oracle)
 • Πλήρης παραμετρικότητα και φιλικότητα προς τον χρήστη
 • Ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας πρόσβασης χρηστών στις διάφορες εργασίες
 • Δυνατότητα εξαγωγής όλων των Reports σε αρχεία Ascii, Word, Excel κλπ
 • Δυνατότητα δημιουργίας Reports από τον χρήστη, με χρήση ενσωματωμένου Report Generator ή άλλων διαδεδομένων εργαλείων (πχ SQL ServerReporting Services, Crystal Reports κλπ)
 • Δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών εταιρειών σε μία Βάση Δεδομένων (Multi-Company)
 • Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα πληροφοριακά συστήματα (Λογιστικής κλπ).

Η προμήθεια και εγκατάσταση των προσφερόμενων υποσυστημάτων, μπορεί να γίνει και σταδιακά, αφού ο σχεδιασμός του Ολοκληρωμένου Συστήματος είναι modular.

Το HR MASTER λειτουργεί με επιτυχία για αρκετά χρόνια σε μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (βλέπε παράγραφο"Πελάτες").

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-37449386-1